Deel je liefde voor klassieke talen!

Statuten Klassieke Kring 2018-2019

 

Hoofdstuk 1: Omschrijving en Doel van kring

Art. 1

De Klassieke Kring, kortweg KK, is een studentenvereniging, gericht op de Taal- en Letterkundestudenten Twee Talen die Latijn en/of Grieks als opleiding aan de Universiteit Gent volgen of gevolgd hebben.

Art. 2

De KK is een pluralistische studentenvereniging, die boven alle politiek staat, doch de belangen behartigt van de klassieke talen in het algemeen, en die van alle studenten Latijn en/of Grieks aan de Universiteit Gent in het bijzonder.

Art. 3

De KK verplicht zich ertoe de studenten te verenigen in vriendschap en verdraagzaamheid, en heeft aandacht voor de verschillende aspecten van het studentenleven. De kring stelt zich tot doel de samenwerking tussen het academisch, het administratief, het technisch personeel en de studenten Latijn en/of Grieks te bevorderen. Dit gebeurt buiten het lesverband, meer bepaald via het organiseren van feestelijkheden, cultuuruitstappen, sportactiviteiten en historisch-maatschappelijke voordrachten. De KK organiseert in samenwerking met de universiteit tevens activiteiten van algemeen nut, zoals de infodag voor toekomstige studenten en de introductiedag aan het begin van het academiejaar. De KK staat waar mogelijk de studenten bij.

Art. 4

De KK maakt deel uit van het Werkgroepen- en Verenigingen Konvent [sic] (WVK), wat betekent dat ze op het einde van het burgerlijk jaar minstens tien activiteiten moet kunnen voorleggen aan het WVK. Elke activiteit moet bewezen kunnen worden. De respectievelijke verslagen ervan dienen samengebundeld in drievoud bezorgd te worden aan (1) het WVK, aan (2) het rectoraat, en aan (3) het Studentenarchief, dat deel uitmaakt van het Universiteitsarchief van de Universiteit Gent.

 

Hoofdstuk 2: Structuren van de vereniging

Art. 5

De KK wordt geleid door het præsidium. Het præsidium moet verantwoording afleggen tegenover de leden van de kring. Het præsidium telt minimum de functies statutair vastgelegd in Art. 5 bis. Het præsidium is vrij om, indien het dit nodig acht, nieuwe functies in het leven te roepen. De præses, vicepræses, de quæstor/penningmeester en de scriba/secretaris vormen het dagelijks bestuur. Præsidiumleden kunnen meerdere, doch niet meer dan twee functies uitoefenen. Eenzelfde functie kan door niet meer dan het aantal personen vermeld in de statuten worden bekleed. Tenzij anders aangegeven wordt elke functie door één en slechts één persoon uitgeoefend.

De personen die samen het dagelijks bestuur uitmaken, moeten verplicht minstens en niet minder dan het volledige eerste jaar van de opleidingen Latijn-Grieks, Latijn met een tweede taal of Grieks met een tweede taal hebben gevolgd. Zo niet kan het van toetreden tot het dagelijks bestuur geen sprake zijn.

Andere leden van het praesidium zijn bij – grote – voorkeur classici. De KK omschrijft classici als personen die voor minstens twintig studiepunten aan klassieke taalvakken zijn ingeschreven geweest.

Indien nodig kunnen ook studenten van buiten de klassieken toetreden tot het praesidium. Het dient echter benadrukt te worden dat dit slechts als een noodoplossing aanzien wordt.

Art. 5 bis

 1. Præses: De præses is de voorzit(s)ter van de kring en draagt de eindverantwoordelijkheid over alle activiteiten. Hij/zij roept de leden van het præsidium bij elkaar voor de præsidiumvergaderingen. Hij/zij stelt de agenda op voor elke vergadering. Hij/zij heeft een volmacht over de bankrekening(en) van de vereniging. De præses zetelt in de algemene vergadering van het Werkgroepen- en Verenigingen Konvent [sic] en houdt het præsidium op de hoogte van de beslissingen aldaar.
 2. Vice-præses: De vice-præses vervangt de præses in al zijn functies en verantwoordelijkheden bij afwezigheid van deze laatste. Hij/zij helpt waar nodig de andere præsidiumleden. De Vice-præses is tevens verantwoordelijk voor het werven van sponsors. Hij/zij fungeert bij voorkeur ook als zedenmeester op cantussen, maar deze bevoegdheid kan in overleg overgegeven worden aan een ander praesidiumlid.
 3. Quæstor/penningmeester: De quæstor houdt een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en uitgaven vermeld staan en heeft eveneens volmacht over de bankrekening(en) van de kring. De quæstor is verantwoordelijk voor de subsidies en de bankrekeningen van de kring.
 4. Scriba/secretaris: De scriba is verantwoordelijk om wat besproken en beslist wordt op de præsidiumvergaderingen neer te schrijven. Achteraf bezorgt de scriba het verslag van de vergadering aan de overige præsidiumleden. De scriba staat eveneens in voor het opstellen van het jaarverslag dat ter verantwoording van de activiteiten van de KK ingediend wordt (Art. 4). Aan het begin van het academiejaar stelt de scriba de ledenlijst van de KK op. Voor activiteiten waar inschrijving noodzakelijk is, is de scriba verantwoordelijk voor het opstellen van de lijst met deelnemers. De scriba is ook verantwoordelijk voor de bescherming van de gegevens van de leden van de kring.
 5. Cultuurpræses: De cultuurpræses is verantwoordelijk voor het organiseren en het bekendmaken van de verschillende culturele activiteiten waar de kring aan deelneemt, of zelf organiseert. Onder culturele activiteiten verstaan wij ook een quiz en een filmavond.
 6. Feestpræses: Idem Art. 5 bis 5 met betrekking tot feest en vermaak, in het bijzonder fuiven en cocktailavonden. Eigen voorstellen zijn welkom.
 7. Sportpræses: Idem Art. 5 bis 5 met betrekking tot sportactiviteiten.
 8. Cateringpræses/Alma(/us) M(/P)aterIdem Art. 5 bis 5 met betrekking tot specifieke eetactiviteiten. Deze functie wordt idealiter uitgeoefend door twee personen.
 9. Scriptor/Auctor/KlassikasterpræsesDe klassikasterpræses is verantwoordelijk voor het samenstellen en het uitgeven van het KK-tijdschrift ‘Klassikaster’. Het blad zelf is niet politiek gebonden. Klassikaster brengt culturele, ontspannende en informatieve artikels. Deze functie wordt idealiter uitgeoefend door twee personen.
 10. Creapræses: De creapræses heeft de verantwoordelijkheid om via affiches of ander aankondigingsmateriaal de activiteiten van de kring bekend te maken aan de leden. Hiervoor kan hij/zij gebruik maken van de valven bij lokaal 120.043 van de Blandijn. Lidkaarten, Pr en banners voor facebook behoren ook tot het takenpakket.
 11. Webpræses: De webpræses is verantwoordelijk voor de website van de KK (http://klassiekekring.be/index/Home.html) en de sociale media die eraan verbonden zijn. Via deze website en de sociale media kan men de nodige informatie vinden over de kring en haar bedoelingen. Voorts kan er studiegerelateerde informatie gevonden worden. De inhoud van de website en de sociale media is apolitiek en in de eerste instantie gericht op de studenten en de studie. De webpræses is tevens verantwoordelijk voor de overige online activiteiten van de Klassieke Kring en het verspreiden van de facebookevenementen. Hij/zij beheert de facebookpagina en verzorgt een deel van de PR.
 12. Bachelorpræses: De bachelorpræses is de spreekbuis naar de studenten van de eerste bachelor Latijn en/of Grieks. Zijn/haar taak bestaat er vooral in de studenten op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de Klassieke Kring en een samenhorigheidsgevoel te creëren met de rest van de leden. Bovendien tracht hij/zij in de mate van het mogelijke de eerste bachelors doorheen het hele jaar te begeleiden. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de kenningsmakingsactiviteit. De bachelorpræses fungeert bij voorkeur als schachtentemmer op de cantussen. Hulp van andere praesidiumleden hierbij wordt verzekerd.
 13. Cantor: is een deelfunctie van een praesidiumlid. Eender praesidiumlid die geïnteresseerd is om de verantwoordelijkheden van een cantor op te nemen, naast zijn eigen praesidiumfunctie, kan deze opnemen. Deze functie houdt in de zangavond organiseren, programma van de cantus met de praeses bespreken en ad pro cantatems verzorgen tijdens de cantus. De cantus blijft een evenement van de praeses, de cantor heeft een ondersteunende functie.
 14. Studiepræses: is een deelfunctie van een praesidiumlid. Eender praesidiumlid die geïnteresseerd is om de verantwoordelijkheden van een studiepraeses op te nemen, naast zijn eigen praesidiumfunctie, kan deze opnemen. De studiepræses zorgt voor de studiebegeleiding binnen de KK. Deze organiseert op bepaalde tijdstippen studiehulp voor de studenten die dit nodig achten. Men is vrij om hieraan deel te nemen. Tevens zorgt de studiepræses voor de productie, druk en distributie van de syllabi, die met toestemming van de bevoegde professoren door de KK gedistribueerd mogen worden.
 15. Reispræses: Idem Art. 5 bis 5 met betrekking tot reizen en uitstappen.
 16. Choreeg: Choreeg is een deelfunctie van de Reis (zie Art. 5 bis 15). Hij/zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de jaarlijkse toneelopvoering van de kring. Hij/zij staat in voor de artistieke en praktische beslissingen van de opvoering. De choreeg mag doen aan creatieve uitbesteding via derden buiten het praesidium. De choreeg houdt het overzicht van de organisatie en kan waar nodig rekenen op de steun van de rest van het præsidium. (Idem Art. 5 bis 5 met betrekking tot de jaarlijkse toneelopvoering.)
 17. Vrijwillige medewerker(s): Het vigerend præsidium kan leden van de KK het statuut van VM geven, ie. vrijwillig medewerker. Indien het vigerend præsidium beslist dit niet toe te passen in hun werkingsjaar mag niemand anders dan het vigerend præsidium helpen op activiteiten.  De inhoud van de VM wordt vastgelegd door het zetelend præsidium.

Art. 5 tris Verkiezingen

Alle leden van de KK, rekening houdend met de voorwaarden in Art.5, hebben het recht zich kandidaat te stellen voor één of meerdere functies, en eventueel nieuwe præsidiumfuncties voor te stellen. Het praesidium beslist welke functies valabel zijn. Na een periode van minstens twee weken wordt de kandidatuurstelling afgesloten, waarna men overgaat tot de verkiezing.

Alle leden en enkel leden hebben stemrecht. Daartoe wordt een ledenlijst afgedrukt en zet het stemmende lid zijn/haar handtekening op het moment dat hij/zij zijn/haar briefje in de stembus deponeert. De stemming gebeurt anoniem.

Indien een lid niet in de mogelijkheid verkeert persoonlijk aanwezig te zijn op de verkiezingen, kan zijn/haar stem door middel van een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Enkel leden komen hiervoor in aanmerking. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen.

Een stemgerechtigde kan een positieve stem uitbrengen, een negatieve of zich onthouden. Het is echter niet mogelijk om meer positieve stemmen uit te brengen dan het maximum aantal personen voor een functie.

De telling van de stemmen gebeurt door een neutrale kiescommissie bestaande uit twee præsidiumleden, die in het komende præsidium geen functie meer opnemen. Zij worden aangeduid uit het vigerend præsidium op dezelfde præsidiumvergadering waarop de organisatie van de verkiezingen wordt besproken.

In het geval dat een kandidaat geen meerderheid van de stemmen krijgt, dan geldt dezelfde procedure als bij het herverkiezen van een præsidiumlid (cf. Art. 9 Ontslag aan een præsidiumlid).

Indien er meerdere kandidaten zijn voor één functie, beslist het huidige præsidium hoe en met welke middelen het toegestaan is campagne te voeren.

Wanneer er een functie niet ingevuld raakt, is het mogelijk om na de verkiezingen via coöptatie door het nieuw verkozen praesidium, een functie in te vullen.

 

Hoofdstuk 3: Organisatie en werking van de vereniging

Art. 6

Elke student kan lid worden van de KK, met voorkeur zij die ingeschreven zijn in de opleiding Taal- en Letterkunde: Twee Talen, Latijn en/of Grieks aan de Universiteit Gent. Leden betalen lidgeld en genieten waar mogelijk extra voordelen.

Het erelidmaatschap is voorbehouden voor academisch personeel, prosenioren van de Klassieke Kring of bevriende præsidia als geheel. De materiële voordelen verbonden aan het erelidmaatschap worden door het præsidium bepaald tijdens de eerste vergadering van het nieuwe academiejaar.

Art. 7 Præsidiumwerking

 1. Het præsidium komt normaliter wekelijks samen (uitzonderlijk tweewekelijks) en dit gedurende de periodes waarin er in de opleidingen, waarover in Art. 6 sprake is, lessen worden gegeven.
 2. De præses stelt de agenda op en overloopt deze bij het begin van de vergadering. De overige præsidiumleden kunnen de agendapunten aanvullen. Na goedkeuring van de agenda dient er overgegaan te worden tot de orde van de dag en worden de agendapunten besproken. Suggesties van een lid dienen vooraf voorgelegd te worden aan een lid van het præsidium en zullen naar vermogen behandeld worden.
 3. Een præsidiumvergadering met beslissingsrecht is pas mogelijk bij aanwezigheid van minstens de helft plus één van de præsidiumleden en moet voorgezeten      worden door de præses. De vice-præses leidt de vergadering bij afwezigheid van de præses.
 4. Een præsidiumlid dat niet op een vergadering aanwezig kan zijn, moet zich op voorhand verontschuldigen bij de præses en/of vice-præses.
 5. Bij beslissing heeft elk lid van het præsidium stemrecht, uitgezonderd de præses, behalve in geval van Art. 8.
 6. Een beslissing is pas geldig bij de meerderheid, de helft plus één, van de stemmen. Bij een patstelling hakt de præses de Gordiaanse knoop door.
 7. Elk lid van het præsidium verliest zijn/haar stemrecht en heeft geen invloed op het minimum vereiste aantal deelnemers van de vergadering in geval van Art. 9.
 8. Elk præsidiumlid kan een anonieme stemming aanvragen. Deze vraag wordt ingewilligd.
 9. Een herstemming kan aangevraagd worden indien de aanvrager op de initiële stemming niet aanwezig was, maar wel verontschuldigd was, en indien zijn/haar    stem van invloed kan zijn op de uitslag van de stemming.
 10. Het vigerend praesidium stuurt tweewekelijks een vertegenwoordiger naar de vergaderingen van StuArt, dit om de wederzijdse communicatie te bevorderen.
 11. De præsidiumvergaderingen en de schriftelijke verslagen daarvan zijn in principe open.

 

Art. 8 Ontslagname van een præsidiumlid

 1. Wanneer een præsidiumlid zich niet meer in de mogelijkheid acht om in het bestuur te zetelen, kan hij/zij zijn/haar ontslag indienen bij de praeses en/of vice-praeses. Daaropvolgend wordt het meegedeeld aan het præsidium. Het ontslag zal aanvaard worden, indien de praeses en/of vice-praeses oordeelt dat de argumenten voldoende en noodzakelijk zijn. Een gegronde motivatie beoordeeld door de praeses en/of vice-praeses wordt verwacht. Het gewezen præsidiumlid dient zijn/haar præsidiumlint in te leveren bij de præses (tenzij het een persoonlijk lint betreft; dat echter niet meer gedragen mag worden) en wordt van de lijst met præsidiumleden geschrapt. Het præsidium zoekt door middel van coöptatie een vervang(st)er binnen het vigerend præsidium of onder de leden, indien het dit nodig acht.
 1. Indien binnen het vigerend præsidium geen vervang(st)er wordt gevonden, wordt de vrijgekomen præsidiumfunctie bekendgemaakt onder de leden, die één         week de tijd hebben om hun kandidatuur te stellen. Het præsidium stemt over de      opvolging na de interpellatie van de kandida(a)t(en).
 2. Bij ontslagname van de præses wordt deze opgevolgd door de vice-præses. Wanneer die laatste eveneens ontslag neemt, dient er een nieuwe præses    verkozen te worden onder de leden van het vigerend præsidium en dit door een   algemene verkiezing waarbij alle KK-leden stemgerechtigd zijn.

 

Art. 9 Ontslag aan een præsidiumlid

Een præsidiumlid kan enkel uit zijn/haar functie worden ontheven bij bijzondere meerderheid (i.e. een beslissing tijdens een præsidiumvergadering waarbij minstens drie vierden van het præsidium aanwezig is en deze vergadering met een tweederdemeerderheid beslist).

De ontheffing uit zijn/haar functie(s) kan slechts geldig verlopen nadat twee onafhankelijke vermaningen gegeven werden bij bijzondere meerderheid, of na vaststelling van grote onregelmatigheden (zoals diefstal van KK- of WVK-goederen of kapitaal, flagrante schendingen van de statuten, het niet correct uitvoeren van de functie e.a.)

De vrijgekomen præsidiumfunctie wordt, indien binnen het vigerend præsidium geen vervanger wordt gevonden, bekend gemaakt onder de leden die één week de tijd hebben om hun kandidatuur te stellen. Het præsidium stemt over de opvolging na interpellatie van de kandida(a)t(en).

Bij ontslag aan de præses wordt deze opgevolgd door de vice-præses. Wanneer deze laatste eveneens ontslagen wordt, dient er een nieuwe præses verkozen te worden onder de leden van het vigerend præsidium, en dit door een algemene verkiezing waarbij alle KK-leden stemgerechtigd zijn.

 

Hoofdstuk 4: Algemene Bepalingen

Art. 10 Doop

De KK organiseert in de loop van oktober of november een doop voor de studenten van het eerste jaar en andere geïnteresseerden, maar houdt hierbij rekening met volgende bepalingen: de doop houdt geen mensonterende opdrachten in en laat elke deelnemer in zijn/haar waardigheid. De vrije wil van de deelnemer aan de doop wordt ad aeternum gerespecteerd.

De bedoeling van de doop is het contact tussen de studenten van het eerste jaar en de andere leden van de KK te bevorderen. Het niet-deelnemen van een student(e) aan de doop leidt in geen geval tot uitsluiting, onder welke vorm dan ook. De doop is ook geen voorwaarde om tot het praesidium toe te treden. De meter en/of peter wordt door de schacht zelf gekozen.

Art. 11

De statuten moeten elk academiejaar bij het begin van het werkjaar doorgenomen worden door het stemgerechtigde præsidium met bijzondere meerderheid, bij voorkeur op een vergadering. Eventuele voorstellen tot wijziging worden dan onmiddellijk besproken en de statuten indien nodig aangepast. De leden worden er in de eerste nieuwsbrief van op de hoogte gesteld dat de nieuwe statuten kunnen worden geraadpleegd op de website van de KK en aan de valven (naast 120.043) en dat eventuele opmerkingen schriftelijk moeten worden bezorgd aan het præsidium en dit binnen een termijn van één week na het online verschijnen. Indien deze meent dat de opmerkingen voldoende waarde hebben, kan het praesidium beslissen de discussie omtrent de statuten te heropenen.

Art. 12

De leden van het præsidium hebben het recht een præsidiumlint van de KK te dragen, en de verplichting dit ten minste te dragen op de infodag, die aan het begin van elk academiejaar georganiseerd wordt voor de nieuwe eerstejaarsstudenten. Het dragen van het lint is op andere gelegenheden niet verplicht, maar wel aangeraden. Oudpræsidiumleden mogen hun lint enkel nog op cantussen dragen.

 

Sic scripsit R.T. A.D. MMV.

 

Emendavit M.T. A.D. MMIX. Cum approbatione. Emendavit Præsidium 2010-2011 A.D. MMX. Emendavit Præsidium 2011-2012 A.D. MMXI.

Emendaverunt P.D.P. et H.S. (Præsidium 2013-2014) A.D. MMXIII.

Emendaverunt G.R. et A.J.; 2015-2016; A.D MMXV.

Emendaverunt B.D. et F.V. ; Præsidium 2016-2017, A.D. MMXVI.

Emendaverunt G.R. et N.S.; Præsidium 2017-2018, A.D. MMXVII.

Emendaverunt A.D. et J.E.; Praesidium 2018-2019, A.D. MMXVIII.