Deel je liefde voor klassieke talen!

Statuten Klassieke Kring 2016-2017

 

Hoofdstuk 1: Omschrijving en Doel van kring

Art. 1

De Klassieke Kring, kortweg KK, is een studentenvereniging, gericht op de taal- en letterkundestudenten Twee Talen die Latijn en/of Grieks als opleiding aan de Universiteit Gent volgen of gevolgd hebben.

Art. 2

De KK is een pluralistische studentenvereniging, die boven alle politiek staat, doch de belangen behartigt van de klassieke talen in het algemeen, en die van alle studenten Latijn en/of Grieks aan de Universiteit Gent in het bijzonder.

Art. 3

De KK verplicht zich ertoe de studenten te verenigen in vriendschap en verdraagzaamheid, en heeft aandacht voor de verschillende aspecten van het studentenleven. De kring stelt zich tot doel de samenwerking tussen het academisch, het administratief en het technisch personeel en de studenten Latijn en/of Grieks te bevorderen. Dit gebeurt buiten het lesverband, meer bepaald via het organiseren van feestelijkheden, cultuuruitstappen, sportactiviteiten en historisch-maatschappelijke voordrachten. De KK organiseert in samenwerking met de universiteit tevens activiteiten van algemeen nut, zoals de infodag voor toekomstige studenten en de introductiedag aan het begin van het academiejaar. De KK staat waar mogelijk de studenten bij.

Art. 4

De KK maakt deel uit van het Werkgroepen- en Verenigingen Konvent [sic] (WVK), wat betekent dat ze op het einde van het burgerlijk jaar minstens tien activiteiten moet kunnen voorleggen aan het WVK. Elke activiteit moet bewezen kunnen worden. De respectievelijke verslagen ervan dienen samengebundeld in drievoud bezorgd te worden aan (1) het WVK, aan (2) het rectoraat, en aan (3) het Studentenarchief, dat deel uitmaakt van het Universiteitsarchief van de Universiteit Gent.

 

Hoofdstuk 2: Structuren van de vereniging

Art. 5

De KK wordt geleid door het præsidium. Het præsidium moet verantwoording afleggen tegenover de leden van de kring. Het præsidium telt minimum de functies statutair vastgelegd in Art. 5 bis. Het præsidium is vrij om, indien het dit nodig acht, nieuwe functies in het leven te roepen. De præses, vicepræses, de quæstor/penningmeester en de scriba/secretaris vormen het dagelijks bestuur. Præsidiumleden kunnen meerdere, doch niet meer dan twee functies uitoefenen. Eenzelfde functie kan door niet meer dan het aantal personen vermeld in de statuten worden bekleed. Tenzij anders aangegeven wordt elke functie door één en slechts één persoon uitgeoefend.

De personen die samen het dagelijks bestuur uitmaken, moeten verplicht minstens en niet minder dan het volledige eerste jaar van de opleidingen Latijn-Grieks, Latijn met een tweede taal of Grieks met een tweede taal hebben volbracht. Zo niet kan het van toetreden tot het dagelijks bestuur geen sprake zijn.

Andere leden van het praesidium zijn bij – grote – voorkeur classici. De KK omschrijft classici als personen die voor minstens twintig studiepunten aan taalvakken zijn ingeschreven geweest.

Indien nodig kunnen ook personen van buiten de klassieken toetreden tot het praesidium.

Art. 5 bis

 1. Præses: De præses is de voorzit(s)ter van de kring en draagt de eindverantwoordelijkheid over alle activiteiten. Hij/zij roept de leden van het præsidium bij elkaar voor de præsidiumvergaderingen. Hij/zij stelt de agenda op voor elke vergadering. Hij/zij heeft een volmacht over de bankrekening(en) van de vereniging. De præses zetelt in de algemene vergadering van het Werkgroepen- en Verenigingen Konvent [sic] en houdt het præsidium op de hoogte van de beslissingen aldaar.
 2. Vice-præses: De vice-præses vervangt de præses in al zijn functies en verantwoordelijkheden bij afwezigheid van deze laatste. Hij/zij helpt waar nodig de andere præsidiumleden. De Vice-præses is tevens verantwoordelijk voor het werven van sponsors. Hij fungeert bij voorkeur ook als zedenmeester op cantussen, maar deze kan in overleg overgegeven worden aan een andere functie.
 3. Quæstor/penningmeester: De quæstor houdt een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en uitgaven vermeld staan en heeft eveneens volmacht over de bankrekening(en) van de kring. De quæstor is verantwoordelijk voor de subsidies en de bankrekeningen van de kring.
 4. Scriba/secretaris: De scriba is verantwoordelijk om wat besproken en beslist wordt op de præsidiumvergaderingen neer te schrijven. Achteraf bezorgt de scriba het verslag van de vergadering aan de overige præsidiumleden. De scriba staat eveneens in voor het opstellen van het jaarverslag dat ter verantwoording van de activiteiten van de KK ingediend wordt (Art. 4). Aan het begin van het academiejaar stelt de scriba de ledenlijst van de KK op. Voor activiteiten waar inschrijving noodzakelijk is, is de scriba verantwoordelijk voor het opstellen van de lijst met deelnemers. Scriba trekt zich ook de P.R. aan van de kring. Hij zorgt voor de algemene spreiding van de evenementen van de kring.
 5. Cultuurpræses: De cultuurpræses is verantwoordelijk voor het organiseren en het bekendmaken van de verschillende culturele activiteiten waar de kring aan deelneemt, of zelf organiseert.
 6. Feestpræses: Idem Art. 5 bis 5 met betrekking tot feest en vermaak, in het bijzonder fuiven en cocktailavonden.
 7. Sportpræses: Idem Art. 5 bis 5 met betrekking tot sportactiviteiten.
 8. Cateringpræsides (2): Idem Art. 5 bis 5 met betrekking tot specifieke eetactiviteiten Deze functie wordt idealiter uitgeoefend door twee personen.
 9. Auctores/Klassikasterpræsides(2): De klassikasterpræsides zijn verantwoordelijk voor het samenstellen en het uitgeven van het KK-tijdschrift ‘Klassikaster’. Het blad zelf is niet politiek gebonden. Klassikaster brengt culturele, ontspannende en informatieve artikels. Deze functie wordt idealiter uitgeoefend door twee personen.
 10. Creapræses: De creapræses heeft de verantwoordelijkheid om via affiches of ander aankondigingsmateriaal de activiteiten van de kring aan te kondigen aan de leden. Hiervoor kan hij/zij gebruik maken van de valven bij lokaal 120.043 van de Blandijn.
 11. Choreeg: Choreeg draagt de eindverantwoordelijkheid voor het jaarlijkse toneelopvoering van de kring. Hij staat in voor het artistieke en praktische beslissingen van de opvoering. De choreeg houdt het overzicht van de organisatie en kan waar nodig rekenen op de steun van de rest van het præsidium. (Idem Art. 5 bis 5 met betrekking tot de jaarlijkse toneelopvoering.)
 12. Webpræses: De webpræses is verantwoordelijk voor de website van de KK (http://klassiekekring.be/index/Home.html) en het forum dat eraan verbonden is. Via deze website en het forum kan men de nodige informatie vinden over de kring en haar bedoelingen. Voorts kan men er studiegerelateerde informatie gevonden worden. De inhoud van de website en het forum is apolitiek en in de eerste instantie gericht op de studenten en de studie. De webpræses is tevens verantwoordelijk voor de overige online activiteiten van de Klassieke Kring en het verspreiden van de facebook evenementen.
 13. Bachelorpræses: De bachelorpræses is de spreekbuis naar de studenten van de eerste bachelor Latijn en/of Grieks. Zijn/haar taak bestaat er vooral in de studenten op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de Klassieke Kring en een samenhorigheidsgevoel te creëren met de rest van de leden. Bovendien tracht hij/zij in de mate van het mogelijke de eerste bachelors doorheen het hele jaar te begeleiden. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de kenningsmakingsactiviteit. De bachelorpræses fungeert bij voorkeur als schachtentemmer op de cantussen.
 14. Cantor: is een deelfunctie van een praesidiumlid. Eender praesidiumlid die geïnteresseerd is om de verantwoordelijkheden van een cantor op te nemen, naast zijn eigen praesidiumfunctie kan deze opnemen. Functie houdt in de zangavond organiseren, programma van de cantus met de praeses bespreken en ad pro cantatems verzorgen tijdens cantus. De cantus blijft een evenement van de praeses, de cantor heeft een ondersteunende functie.
 15. Studiepræses: De studiepræses zorgt voor de studiebegeleiding binnen de KK. Deze organiseert op bepaalde tijdstippen studiehulp voor de studenten die dit nodig achten. Men is vrij om hieraan deel te nemen. Tevens zorgt de studiepræses voor de productie, druk en distributie van de syllabi, die met toestemming van de bevoegde professoren door de KK gedistribueerd mogen worden
 16. Reispræses: Idem Art. 5 bis 5 met betrekking tot reizen en uitstappen.

 

 

Art. 5 tris Verkiezingen

 

Alle leden van de KK hebben het recht zich kandidaat te stellen voor één of meerdere functies, en eventueel nieuwe præsidiumfuncties voor te stellen. Het praesidium beslist welke functies valabel zijn. Na een periode van minstens twee weken wordt de kandidatuurstelling afgesloten, waarna men overgaat tot de verkiezing.

 

Alle leden en enkel leden hebben stemrecht. Daartoe wordt een ledenlijst afgedrukt en zet het stemmende lid zijn/haar handtekening op het moment dat hij/zij zijn/haar briefje in de stembus deponeert. De stemming gebeurt anoniem.

 

Indien een lid niet in de mogelijkheid verkeert persoonlijk aanwezig te zijn op de verkiezingen, kan zijn/haar stem door middel van een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Enkel leden komen hiervoor in aanmerking. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen.

 

Bij meerdere kandidaten voor een functie kiest men er één, of onthoudt men zich. Is er slechts één kandidaat voor een functie, kan men voor- of tegenstemmen, dan wel zich onthouden.

 

De telling van de stemmen gebeurt door een neutrale kiescommissie bestaande uit twee præsidiumleden, die in het komende præsidium geen functie meer opnemen. Zij worden aangeduid uit het vigerend præsidium op dezelfde præsidiumvergadering waarop de organisatie van de verkiezingen wordt besproken.

 

In het geval dat een kandidaat geen meerderheid van de stemmen krijgt, dan geldt dezelfde procedure als bij het herverkiezen van een præsidiumlid (cf. Art. 9 Ontslag aan een præsidiumlid).

 

Indien er meerdere kandidaten zijn voor één functie, beslist het huidige praesidium hoe en met welke middelen het toegestaan is campagne te voeren.

 

Wanneer er een functie niet ingevuld raakt, is het mogelijk om na de verkiezingen via coöptatie door het praesidium een functie in te vullen.

 

Hoofdstuk 3: Organisatie en werking van de vereniging

 

Art. 6

 

Elke student kan lid worden van de KK, met voorkeur zij die ingeschreven zijn in de opleiding Taal- en Letterkunde: Twee Talen, Latijn en/of Grieks aan de Universiteit Gent. Leden betalen lidgeld en genieten waar mogelijk extra voordelen.

 

Het erelidmaatschap is voorbehouden voor academisch personeel, prosenioren van de Klassieke Kring, bevriende praesidia als geheel of andere personen die na onderlinge overeenkomst binnen het præsidium naar voren worden gedragen. De materiële voordelen verbonden aan het erelidmaatschap worden door het præsidium bepaald tijdens de eerste vergadering van het nieuwe academiejaar.

 

Art. 7 Præsidiumwerking

 

 1. Het præsidium komt normaliter wekelijks samen (uitzonderlijk tweewekelijks) en dit gedurende de periodes waarin er in de opleidingen, waarover in Art. 6 sprake is, lessen worden gegeven De præses stelt de agenda op en overloopt deze bij het begin van de vergadering. De overige præsidiumleden kunnen de agendapunten aanvullen. Na goedkeuring van de agenda dient er overgegaan te worden tot de orde van de dag en worden de agendapunten besproken. Suggesties van een lid dienen vooraf voorgelegd te worden aan een lid van het præsidium en zullen naar vermogen behandeld worden.

 

 1. Een præsidiumvergadering met beslissingsrecht is pas mogelijk bij aanwezigheid van minstens de helft plus één van de præsidiumleden en moet voorgezeten worden door de præses. De vice-præses leidt de vergadering bij afwezigheid van de præses.

 

 1. Een præsidiumlid dat niet op een vergadering aanwezig kan zijn, moet zich op voorhand verontschuldigen bij de præses en/of vice-præses.

 

 1. Bij beslissing heeft elk lid van het præsidium stemrecht, uitgezonderd de præses, behalve in geval van Art. 8.

 

 1. Een beslissing is pas geldig bij de meerderheid, de helft plus één, van de stemmen. Bij staking van stemmen heeft de præses de doorslaggevende stem.

 

 1. Elk lid van het præsidium verliest zijn/haar stemrecht en heeft geen invloed op het minimum vereiste aantal deelnemers van de vergadering in geval van en Art. 9.

 

 1. Elk præsidiumlid kan een geheime stemming aanvragen. Deze vraag wordt ingewilligd.

 

 1. Een herstemming kan aangevraagd worden indien de aanvrager op de initiële stemming niet aanwezig was, maar wel verontschuldigd was, en indien zijn/haar stem van invloed kan zijn op de uitslag van de stemming.

 

 1. De præsidiumvergaderingen en de schriftelijke verslagen daarvan zijn in principe open.

 

Art. 8 Ontslagname van een præsidiumlid

 

 1. Wanneer een præsidiumlid zich niet meer in de mogelijkheid acht om in het bestuur te zetelen, kan hij/zij zijn/haar ontslag indienen bij het præsidium en dit tijdens een præsidiumvergadering. Het ontslag zal aanvaard worden, indien het præsidium oordeelt dat de argumenten voldoende en noodzakelijk zijn. Het gewezen præsidiumlid dient, wanneer hij /zij dat wenst, , zijn/haar deelname aan de doop stop te zetten.

 

De bedoeling van de doop is het contact tussen de studenten van het eerste jaar en de andere leden van de KK te bevorderen. Het niet-deelnemen van een student(e) aan de doop leidt in geen geval tot uitsluiting, onder welke vorm dan ook.

 

Art. 12

 

De statuten moeten elk academiejaar bij het begin van het werkjaar doorgenomen worden door het stemgerechtigde præsidium met bijzondere meerderheid, bij voorkeur op een vergadering. Eventuele voorstellen tot wijziging worden dan onmiddellijk besproken en de statuten indien nodig aangepast. De leden worden er in de eerste nieuwsbrief van op de hoogte gesteld dat de nieuwe statuten kunnen worden geraadpleegd op de website van de KK en dat eventuele opmerkingen schriftelijk moeten worden bezorgd aan het præsidium en dit binnen een termijn van één week na het online verschijnen. Indien deze meent dat de opmerkingen voldoende waarde hebben, kan hij/zij beslissen de discussie omtrent de statuten te heropenen.

 

Art. 13

 

De leden van het præsidium hebben het recht een præsidiumlint van de KK te dragen, en de verplichting dit ten minste te dragen op de infodag, die aan het begin van elk academiejaar georganiseerd wordt voor de nieuwe eerstejaarsstudenten. Het dragen van het lint is op andere gelegenheden niet verplicht, maar wel aangeraden.

 

Sic scripsit R.T. A.D. MMV.

 

Emendavit M.T. A.D. MMIX. Cum approbatione. Emendavit Præsidium 2010-2011 A.D. MMX. Emendavit Præsidium 2011-2012 A.D. MMXI.

Emendaverunt P.D.P. et H.S. (Præsidium 2013-2014) A.D. MMXIII.

Emendaverunt G.R. et A.J.; 2015-2016; A.D MMXV.

Emendaverunt B.D. et F.V. ; Præsidium 2016-2017, A.D. MMXVI.